Kent u de Prinses Beatrixschool?

Kent u de Prinses Beatrixschool?

Wij zijn een kleinschalige basisschool in De Glind. Het grote voordeel van de kleinschaligheid is dat wij alle kinderen persoonlijk kennen en daardoor met gerichte aandacht veel kunnen bereiken. Onze school kent rust en er is een open cultuur. Sinds dit jaar hebben we ook een peuteropvang op school (voor kinderen van twee tot vier jaar) op de donderdag.

Mocht u belangstelling hebben, u bent van harte welkom voor een gesprek en rondleiding!

Op dit moment hebben we een vacature voor één dag in groep 7/8. Kent u iemand of heeft u belangstelling, neem dan contact op door een mailtje te sturen naar: directie@pbsdeglind.nl.

 

Uitnodiging Dorpsplatformoverleg

Uitnodiging Dorpsplatformoverleg

Op maandag 21 November 2022 staat er weer een Dorpsplatformoverleg gepland. Wil je ook meepraten of iets meer weten over een bepaald onderwerp dat in het dorp speelt, meld je dan aan bij het secretariaat van de Belangenvereniging De Glind. Iedereen is welkom.

Op de agenda staat deze keer naast alle mededelingen vanuit het dorp:
Duurzaamheid
– Wijk van de Toekomst / Windenergie

Wonen en leefbaarheid
– Eco-Wonen

Vluchtelingen
– Stand van zaken

Datum: 21 november 2022Locatie: Bistro ONSTijd: 20:00u – 21:30u

Het dorpsplatform wordt georganiseerd door de Belangenvereniging De Glind
Secretariaat: Jan HendrikseRinglaan 43794 MZ De Glind

secretariaat@glind.nlbelangenvereniging@glind.nl

Krijg De Kleertjes vaker open en zoekt vrijwilligers

Krijg De Kleertjes vaker open en zoekt vrijwilligers

Het team van Krijg De Kleertjes kwam laatst bijeen voor een teamoverleg. Naast dat het goed was om de lopende zaken weer te bespreken, werden er ook wensen geuit. De wens om het team uit te breiden, leidde tot een oproep voor vrijwilligers. Aan de wens om weer meer open te zijn, kon direct actie ondernomen worden: we zijn nu weer 2x in de maand open! Joehoe!

Jullie zijn welkom op:
dinsdag 15 november 2022 van 19.00 uur tot  21.00 uur
en woensdag 16 November 2022 van 09.00 tot 11.00 uur!

dinsdag 20 december 2022 van  19.00 tot 21.00 uur
en woe 21 December van 09.00 tot 11.00 uur!
Volgende maand komt het lijstje voor het nieuwe jaar 🙂

We zijn dus op zoek naar vrijwilligers. Ben jij of ken je iemand die het leuk lijkt om ons te komen helpen, stuur dan even een berichtje via onze facebookpagina.
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de dinsdagavond en/of de woensdagochtend, maar ook naar vrijwilligers die bijvoorbeeld kunnen helpen met het sorteren van seizoenskleding.

Kijk hier voor meer informatie of volg Krijg De Kleertjes op Facebook

Bijzondere voorstelling gezien in De Glind

Bijzondere voorstelling gezien in De Glind

Afgelopen vrijdag was ik uitgenodigd door Stichting Jeugddorp De Glind voor een bijzondere middag van ontmoeting met mooie gesprekken, activiteiten voor jong en oud en een bijzondere voorstelling:

De voorstelling ‘Truusje: One Woman!’ wordt gespeeld door Truusje zelf. Hierin deelt zij haar ervaringen met huiselijk geweld en hoe zij heeft besloten haar kinderen uit huis te plaatsen. We kregen hierbij ook een lijst met een opsomming van signalen waaraan je kunt herkennen hoe je weet dat je in een onveilige relatie zit. Het zet je aan het denken, we kennen misschien allemaal wel ervaringsverhalen…

Dat de voorstelling diepe indruk maakte, was te merken aan de reacties achteraf. Uit het nagesprek en de nagespeelde situaties bleek ook dat iedereen er wel iets uithaalde als leermoment of als intentie om mogelijk iets te verbeteren of meer aandacht te geven. Ook op mij, als buitenstaander, maakte het enorme indruk. De voorstelling is intens, confronterend en zeker niet geschikt voor jeugdige kijkers. Je krijgt een beeld van de heftigheid van het geweld en wat dit met je doet, het vertrek, maar vooral ook van het proces erna. De voorstelling is een echte eye-opener.

Truusje sprak openhartig over haar wens om anderen te helpen en hulpverleners te laten inzien dat dingen anders aangepakt kunnen worden als  procedures zouden veranderen. Volgens haar is het van groot belang dat pleegouders oprecht contact onderhouden met de ouders en hen erkennen in hun ouder zijn, ook al is dat dan op afstand. Dit is helpend voor zowel ouder(s), kind(eren) als pleegouder(s).

Truusje heeft over haar ervaringen 2 boeken geschreven en ook samen met lotgenoten een website gemaakt. Kijk hier voor meer informatie, ook als je meer wilt weten over de voorstelling.

Het toeval wil (alhoewel toeval bestaat niet…), dat ik afgelopen zaterdag een moeder in een situatie tegenkwam die het heel fijn zou vinden om lotgenoten te spreken. Omdat Truusje had vermeld dat iedereen die graag zou willen praten over dit onderwerp of een soortgelijke situatie contact met haar mocht opnemen, kon ik deze moeder vertellen over Truusje en haar website. Of ze dit gaat doen weet ik niet, maar dat ze bij iemand terecht kan, is denk ik heel waardevol.

Met dank aan Stichting Jeugddorp De Glind en de organisatoren van deze bijeenkomst.

Patrice de Jonge

 

 

Update duurzaam De Glind

Update duurzaam De Glind

Op 10 maart 2022 werd bekend dat ons mooie dorp een subsidie van 1,9 miljoen euro van het rijk heeft gekregen voor het aardgasvrij maken van de woningen en bedrijfspanden. Inmiddels zijn we een half jaar verder dus is het tijd om te delen wat er tot nu toe is gebeurd.

Ons dorp betaalbaar aardgasvrij verwarmen, dat is de bedoeling. Dat is een mooie uitdaging voor de woningen in het buitengebied, voor de bedrijven én voor de woningen die meer in de kern liggen. Er liggen nog een aantal uitdagingen op ons pad om dit op een betaalbare manier voor elkaar te krijgen.

Omdat we de subsidie binnen hebben gekregen, zijn we druk bezig om alles wat nodig is qua techniek, organisatie en financiën op orde te brengen. Dit kost tijd, maar de stuurgroep ‘Duurzaam De Glind’ is sinds het nieuws van de subsidietoekenning aan de slag gegaan met de voorbereidingen.  De afgelopen maanden zijn de volgende zaken al opgepakt:

  • Juli 2022: Oprichting van een werkgroep ‘financiën’. Deze wordt ingevuld door leden van de stuurgroep.
  • Augustus 2022: Oprichting van een werkgroep ‘communicatie’ Deze wordt ingevuld door leden van de stuurgroep.
  • September 2022: Aanstelling van een projectleider vanuit de WarmteTransitieMakers.

Waar gaan we nu mee aan de slag?

  • Sept/Okt.: Oprichting organisatorische entiteit waarbinnen de praktische zaken van het runnen van een warmtenet geregeld kunnen worden.
  • Sept/Okt: Herziening van de businesscase van Innax uit 2021 en controle van deze businesscase door experts. Dit is nodig gezien de vele prijsfluctuaties van materiaal- en energiekosten. Werkgroep financiën gaat in gesprek met expert ‘Facton’ om de betaalbaarheid van het warmtenet te actualiseren. Dit gesprek is ook om te kijken naar eventuele aanvullende subsidievormen (voor bedrijfspanden is dit anders dan voor woningen) en de regels die daar voor gelden.
  • Oktober: Bepalen randvoorwaarden rijkssubsidie: Onder welke randvoorwaarden kan het subsidiegeld per pand worden ingezet. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: Is het een vast bedrag per woning, of zijn er woningen die minder nodig hebben en kan dit geld naar woningen waar meer kosten moeten worden gemaakt? Moet het geld alleen beschikbaar komen voor de meest duurzame oplossing, of heeft een iets minder duurzame maar meer betaalbare oplossing recht op subsidie? Welke maatregelen zijn dan subsidiabel en geldt dit ook voor reeds getroffen maatregelen?
  • Okt/nov: Voorstel voor plan van aanpak buitengebied. De projectleider vanuit de WarmteTransitieMakers gaat het projectplan voor het warmtenet aanscherpen en in afstemming met de stuurgroep een planning toevoegen. Ook gaat de projectleider het projectplan van het buitengebied opstellen en een planning opstellen. De taak van de projectleider is vervolgens om er op aan te sturen dat de benodigde acties op tijd worden uitgezet.
  • Okt/Nov: Informatieavond voor dorp en buitengebied.

Hoe gaan we buitengebied en De Glind aardgasvrij verwarmen?

Voor  woningen in het buitengebied , ongeveer 110 woningen, moeten individuele oplossingen gezocht worden. Wij gaan de komende jaren werken aan een plan waarbij de meest betaalbare oplossing uitgangspunt zal zijn. Het is de vraag of het lukt om de gebouwen in het buitengebied voor 2030 helemaal aardgasvrij te krijgen, maar aan aardgasreductie kunnen we zeker werken.

Het is de bedoeling om de (meeste) panden uit de dorpskern, dat zijn er ongeveer 93, voor 2030 aan te sluiten op een zonthermisch warmtenet. Om dat mogelijk te maken, is het idee om te gaan werken met een ondergrondse waterbuffer. Een mogelijke plek is op het maisland achter de J.H. Donnerschool.

Boven op de buffer komen zonthermische panelen die het water in de buffer verwarmen. Vanuit de waterbuffer wordt het opgewarmde water via ondergrondse leidingen naar de aangesloten panden getransporteerd. Doel is om het warmtenet vóor 2030 gerealiseerd te hebben. Inwoners kunnen zelf kiezen of ze meedoen. Deze oplossing werkt niet voor de woningen in het buitengebied, omdat het (nog) niet lukt warmte uit het warmtenet over grote afstanden te versturen op een betaalbare manier.
We zullen u komende tijd regelmatig informeren.

U kunt ons bereiken via duurzaamdeglind@gmail.com

De Stuurgroep
Bart Schenk (Rudolphstichting)
Ferdinand Noorlander (inwoner)
Jan Hendrikse (bewoners-belangenvereniging)
Jan Hoffman (J.H. Donnerschool)
Klaas Beens (inwoner)
Sjaak van Ophem (inwoner)