Vanuit de Belangenvereniging commissie Wonen:

Dit artikel is bedoeld om onze dorpsbewoners te informeren over de beoogde plannen van EMN (Ecowonen Midden Nederland) op locatie van het voormalige voetbalveld in De Glind.

Citaat van de website van Ecowonen:
“We ontwikkelen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dat betekent dat wij in een groep de woningen ontwerpen en laten bouwen. Tijdens het hele ontwikkel- en bouwproject neemt de groep de beslissingen. Een procesbegeleider*) helpt hierbij. Het CPO kiest een architect en een aannemer en werkt direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces.

Wat is Ecowonen?
Dat zijn huizen die energie neutraal zijn of zelfs energie opwekken. Ze zijn ook gebouwd met natuurlijke materialen. Daarnaast wordt de openbare ruimte ‘groen’ gevuld. Denk bijvoorbeeld aan veel groen, een gezamenlijke moestuin of een voedselbos. Een kenmerk van Ecowonen is ook de aandacht voor de groep van mensen die er wonen. Denk daarbij aan een gezamenlijke ontmoetingsplek. Het gaat om koopwoningen met een nader te bepalen aantal huurwoningen.”
*De begeleiding vindt plaats door Katja van der Valk van Building Community

Globale planning
EMN verwacht binnen enkele weken te tekenen voor de aankoop van de grond. Afgelopen jaar zijn er al haalbaarheidsstudies gedaan en mogelijke kandidaten zijn geselecteerd aan de hand van een 10-stappen plan.
In 2021 streven ze ernaar om de bestemmingsplanwijziging rond te krijgen. Tevens vindt de selectie van de architect en aannemer plaats. Het streven is om in 2022 te starten met de bewonersparticipatie in het project nadat de koopovereenkomsten getekend zijn. Starten met bouwen. In 2023 zal de oplevering van het project een feit zijn.

Status van het project
Ecowonen Midden Nederland wil liever niet dat er gesproken wordt over een Ecodorp, dit zou een dorp in een dorp betekenen. De voorkeur heeft de naam: Ecowijk.
* Aanmeldingen
Er zijn diverse aanmeldingen uit de regio, Barneveld, Utrecht maar bv. ook uit Rotterdam. Er is 1 aanmelding uit De Glind.
* Soort bebouwing
In de Ecowijk zijn 24 woningen gepland:
8 woningen voor de leeftijdsgroep 20 – 40 jaar
8 woningen voor de leeftijdsgroep 40 – 60 jaar
8 woningen voor de leeftijdsgroep 60 jaar en ouder
Als de financiën het toelaten, willen ze kijken of er ook nog een aantal sociale huur/woningwetwoningen gebouwd kunnen worden. Er zal een gezamenlijk ruimte komen en een (moes)tuin,
De Rudolphstichting zal nog 7 woningen laten bouwen die meegenomen worden in dit project. Ze zullen deze huizen zelf verkopen/verhuren. Het gaat hier niet om zorgwoningen. Dit is expliciet gevraagd.
Het totale oppervlak van het project is 1,5 hectare, waarvan de Rudolphstichting 0,2 hectare wil gebruiken (2000m2).
Er worden kavels uitgegeven van 60 tot 150 m2. Er komen zeker geen vrijstaande huizen. De huizenprijzen zullen tussen 2 en 4,5 ton liggen.
* Organisatie
Momenteel is EMN een vereniging met een bestuur en leden. Op het moment dat de woningen gerealiseerd zijn, zal de vereniging omgezet worden in een soort VVE (Vereniging van eigenaren) in verband met de gezamenlijke ruimtes en tuin.

Communicatie Belangenvereniging/dorpsbewoners
Na de uitwisseling van informatie vindt er een discussie plaats waarbij EMN vraagt hoe de Belangenvereniging er nu in staat.
* punten van aandacht vanuit de BLV zijn o.a. dat er gevreesd wordt dat voor de ondernemers, en dan met name de agrarische bedrijven, op kritiek van de Ecowijk komen te staan, omdat ze niet “duurzaam” genoeg zouden produceren. De afgelopen jaren is het diverse malen voorgekomen dat buitenstaanders ten onrechte de politie belden over vermeende misstanden bij de agrarische bedrijven.
* Communicatie naar de Belangenvereniging/dorpsbewoners
De BLV De Glind is van mening dat er weinig communicatie naar de dorpsbewoners heeft plaatsgevonden. Vanuit de werkgroep integratie is het beeld dat er wel genoeg communicatie is geweest, hoewel ze van mening zijn dat het in dit stadium niet zinvol is met de dorpsbewoners te communiceren, omdat er nog steeds een paar go/no-go momenten zijn. Verder is er in feb 2020 een informatiebijeenkomst geweest voor alle bewoners die aangekondigd werd in de Glindse Bazuin.
In juni 2020 zijn er gesprekken geweest met een aantal betrokken partijen waaronder de gemeente Barneveld, Rudolphstichting, Pluryn, Stichting Gezinshuis.com en de Belangenvereniging. Alle aspirant bewoners van de Ecowijk zijn onder de indruk van de voorzieningen in De Glind (zwembad, kinderboerderij maar ook Tres Jolie en de Landouw) en hen wordt geadviseerd om de dorpswebsite en de Glindse Bazuin te lezen.
* Wijkplatform
EMN wil graag deelnemen aan het Wijkplatform. Dit kan in dit stadium prima voor informatie uitwisseling, hoewel men als het project is afgerond gewoon als inwoner deel kan nemen aan dit overleg
* Dorpsvisie 2020 – 2030
In de Dorpsvisie 2020 – 2030 is de wens uitgesproken om in 10 jaar gefaseerd een aantal nieuwe woningen te bouwen voor bv. gezinshuisouders die na hun pensionering graag in De Glind willen blijven wonen, maar bijv. ook jongeren die graag hier willen blijven wonen. De huizen van de Ecowijk zijn al vergeven en worden niet gefaseerd gebouwd. Vanuit de Rudolphstichting betekent dit dat er nog 20 woningen gefaseerd kunnen worden gebouwd voor de bewoners van De Glind.
* Wijk van de toekomst (huizen van het gas af)
Hier is EMN niet bij betrokken. Een van de bestuursleden van EMN is wel eenmalig bij een vergadering aanwezig geweest. EMN bouwt duurzaam, ook zonder gas, maar heeft geen contacten met de mensen van Wijk van de toekomst.

Voortgang
EMN zal de commissie wonen van de BLV op de hoogte houden wanneer er getekend wordt voor de aankoop van de grond. De commissie wonen doet verslag van deze voortgang en ontwikkelingen en praat het bestuur bij tijdens de bestuursvergaderingen. Mochten er acties/vragen zijn vanuit het bestuur of de bewoners dan zal de commissie wonen contact zoeken met Ecowonen Nederland.
Zijn er vragen of reacties vanuit de dorpsbewoners, mail dan naar: wonen@glind.nl.