Op 10 maart 2022 werd bekend dat ons mooie dorp een subsidie van 1,9 miljoen euro van het rijk heeft gekregen voor het aardgasvrij maken van de woningen en bedrijfspanden. Inmiddels zijn we een half jaar verder dus is het tijd om te delen wat er tot nu toe is gebeurd.

Ons dorp betaalbaar aardgasvrij verwarmen, dat is de bedoeling. Dat is een mooie uitdaging voor de woningen in het buitengebied, voor de bedrijven én voor de woningen die meer in de kern liggen. Er liggen nog een aantal uitdagingen op ons pad om dit op een betaalbare manier voor elkaar te krijgen.

Omdat we de subsidie binnen hebben gekregen, zijn we druk bezig om alles wat nodig is qua techniek, organisatie en financiën op orde te brengen. Dit kost tijd, maar de stuurgroep ‘Duurzaam De Glind’ is sinds het nieuws van de subsidietoekenning aan de slag gegaan met de voorbereidingen.  De afgelopen maanden zijn de volgende zaken al opgepakt:

  • Juli 2022: Oprichting van een werkgroep ‘financiën’. Deze wordt ingevuld door leden van de stuurgroep.
  • Augustus 2022: Oprichting van een werkgroep ‘communicatie’ Deze wordt ingevuld door leden van de stuurgroep.
  • September 2022: Aanstelling van een projectleider vanuit de WarmteTransitieMakers.

Waar gaan we nu mee aan de slag?

  • Sept/Okt.: Oprichting organisatorische entiteit waarbinnen de praktische zaken van het runnen van een warmtenet geregeld kunnen worden.
  • Sept/Okt: Herziening van de businesscase van Innax uit 2021 en controle van deze businesscase door experts. Dit is nodig gezien de vele prijsfluctuaties van materiaal- en energiekosten. Werkgroep financiën gaat in gesprek met expert ‘Facton’ om de betaalbaarheid van het warmtenet te actualiseren. Dit gesprek is ook om te kijken naar eventuele aanvullende subsidievormen (voor bedrijfspanden is dit anders dan voor woningen) en de regels die daar voor gelden.
  • Oktober: Bepalen randvoorwaarden rijkssubsidie: Onder welke randvoorwaarden kan het subsidiegeld per pand worden ingezet. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: Is het een vast bedrag per woning, of zijn er woningen die minder nodig hebben en kan dit geld naar woningen waar meer kosten moeten worden gemaakt? Moet het geld alleen beschikbaar komen voor de meest duurzame oplossing, of heeft een iets minder duurzame maar meer betaalbare oplossing recht op subsidie? Welke maatregelen zijn dan subsidiabel en geldt dit ook voor reeds getroffen maatregelen?
  • Okt/nov: Voorstel voor plan van aanpak buitengebied. De projectleider vanuit de WarmteTransitieMakers gaat het projectplan voor het warmtenet aanscherpen en in afstemming met de stuurgroep een planning toevoegen. Ook gaat de projectleider het projectplan van het buitengebied opstellen en een planning opstellen. De taak van de projectleider is vervolgens om er op aan te sturen dat de benodigde acties op tijd worden uitgezet.
  • Okt/Nov: Informatieavond voor dorp en buitengebied.

Hoe gaan we buitengebied en De Glind aardgasvrij verwarmen?

Voor  woningen in het buitengebied , ongeveer 110 woningen, moeten individuele oplossingen gezocht worden. Wij gaan de komende jaren werken aan een plan waarbij de meest betaalbare oplossing uitgangspunt zal zijn. Het is de vraag of het lukt om de gebouwen in het buitengebied voor 2030 helemaal aardgasvrij te krijgen, maar aan aardgasreductie kunnen we zeker werken.

Het is de bedoeling om de (meeste) panden uit de dorpskern, dat zijn er ongeveer 93, voor 2030 aan te sluiten op een zonthermisch warmtenet. Om dat mogelijk te maken, is het idee om te gaan werken met een ondergrondse waterbuffer. Een mogelijke plek is op het maisland achter de J.H. Donnerschool.

Boven op de buffer komen zonthermische panelen die het water in de buffer verwarmen. Vanuit de waterbuffer wordt het opgewarmde water via ondergrondse leidingen naar de aangesloten panden getransporteerd. Doel is om het warmtenet vóor 2030 gerealiseerd te hebben. Inwoners kunnen zelf kiezen of ze meedoen. Deze oplossing werkt niet voor de woningen in het buitengebied, omdat het (nog) niet lukt warmte uit het warmtenet over grote afstanden te versturen op een betaalbare manier.
We zullen u komende tijd regelmatig informeren.

U kunt ons bereiken via duurzaamdeglind@gmail.com

De Stuurgroep
Bart Schenk (Rudolphstichting)
Ferdinand Noorlander (inwoner)
Jan Hendrikse (bewoners-belangenvereniging)
Jan Hoffman (J.H. Donnerschool)
Klaas Beens (inwoner)
Sjaak van Ophem (inwoner)